آگاهی ازتاریخ ایران باستان

*:اورشهرقديم كلده واقع درملتقاي شط الحي وفرات در2450

سال پيش ازميلاد بواسطه اورايگوراول پادشاه سومرواكد بنا

شده است وحضرت ابراهيم گوسفندانش رادرآن حوالي مي چرانيد.

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم دی 1392ساعت 4:12 قبل از ظهر  توسط ا.پ | 

*: به فرمان خشايارشا درشبه جزيره آتوس درمحل پيوندآن به سرزمين اصلي يونان

(دركالي كي ديك) كانالي به عرض بيست مترجهت عبوركشتي ها كنده شد.

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آذر 1392ساعت 7:56 بعد از ظهر  توسط ا.پ | 

*:بسياري ازتاريخدانان واهل فن درزمينه تاريخ باستان براين عقيده استوار

ميباشند كه عمده دليل خشايارشا ازلشكركشي به اروپا ويونان دردرجه اول عمل

كردن به وصيت نامه پدرش داريوش بزرگ وپاك كردن عقب نشيني استراتژيك پدرش

داريوش درمارتان ازاذهان عموم مردم بود.

خشايارشا بايد يوناني ها را گوش مالي ميداد تا ديگربه سرحدادت امپراطوري بزرگش

چشم نداشته باشند.

كاربدي كه آنان درزمان پدرش با آتش زدن شهرسارد وغارت آن انجام دادند.

ولي چرااين پادشاه بعد تسخيريونان دراين مستعمره اروپاي نماند.

آيا تنها هدف خشايارشا تصرف آتن ومجازات آنان بود؟

بوزولت تاريخدان بزرگ نظرديگري دارد.اوبراين عقيده استواراست كه چون خشايارشا

ديگرازجنگ انتظارنتايج سريع ودرخشاني نداشت انگيزه اي هم ديگربراي ماندن دراروپا

نداشت.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم آبان 1392ساعت 3:21 بعد از ظهر  توسط ا.پ | 

كليارخوس فرمانده مزدوران يوناني تحت امرشاهزادي هخامنشي كوروش كوچك بود

كه درمنطقه اي كوناكسا درنزدكي بابل به جنگ برادرشاه اردشير(دوم)شتافت(سال404).

كليارخوس فرماندهي جناح چپ سپاه كوروش رابه عهده داشت وبه سادگي بر

پيادگان سبك اسلحه اي سپاه اردشيرغلبه كرد اما سرانجام به علت كشته شدن

كوروش درميدان جنگ پيروزي ازآن سپاهيان اردشيرشد.

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آبان 1392ساعت 3:35 قبل از ظهر  توسط ا.پ | 

*:حمله آژه سيلاس به قلمرو هخامنشي درسال396 وپس ازكشته شدن كوروش كوچك

صورت گرفت ودريك سال اول با تصرف ليدي وفريگيه با موفقيت همراه بود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم آبان 1392ساعت 2:16 بعد از ظهر  توسط ا.پ | 

* : تصرف کشورهای اروپای توسط هخامنشیان وساسانیان ومیل آمیزش مردمان

این کشورها با کشورگشایان ایرانی باعث رخنه خون نژاد آرییایی به مردمان

اروپا گردیدی.

دومین روش را یافتن این نژاد به اروپا برمیگردد به مهاجرت نژاد ژرمن که یکی

ازطوایف بزرگ سرزمین پارس بود به اروپا.

این طایفه با گذشتن ازسرزمین بین النهرین وکاپادوکیه درترکیه کنونی وارد جلگه

اروپا شدند ودرسرزمین وجغرافیای کنونی اروپا سکنی گزیدند.

علت این مهجرت نیزخشک بودن فلات ایران وسرزمین بیت النهرین درآن زمان

بود که باعث شد این مردمان به سمت جائی بروند که آب فراوان باشد.

این طایفه دراین راه طولانی درتوقفهای خود با مردم هیچ سرزمینی به صورت انبوه

امیزش جنسیتی نداشتند.به همین دلیل هنگامی که به اروپا رسیدند تقریبا 90% نژاد

خود را حفظ کردند.اما اداب ورسوم مادری خود را طی زمان فراموش کردند

ورسم ورسوم سرزمین جدید را فراگرفتند.

درپایان این بحث ذکراین نکته کاملا ضروری است وباید یادآورشدکه نخستین دینهای

بزرگ جهان که تمام انسانها راقطع نظر ازنژاد وملیت به سوی خود دعوت کرده اند

یعنی بودا ودین زرتشت از آفریده های آریایی بوده اند وبه زمان آریایی ها نیز

تبلیغ می شده اند.+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم دی 1390ساعت 10:50 قبل از ظهر  توسط ا.پ | 

* : ایرانی باید ایران شناس باشد.

هموطن عزیزبرآن شدم تا بطورمفصل درباره ایران وسلسله های پادشاهی موجود

دراین کشورباستانی وعزیزمطالب کامل وجامعی به رشته تحریردرآورم تاشاید قدم کوچکی

درراه شناساندن ایران به دیگرهموطنان برداشته باشم.

شایان ذکراست که مطلب نوشتن درباره این کشوراهورایی کاری بس دشواراست ولی چه

بایدکرد که این کاربردوش تک تک ما ایرانیان است.

پس باید با خواندن وتحقیق درمورد این کشوربزرگ به تمامی زوایای روشن و تاریک آن

آگاه شویم.

درابتدا به وضع جغرافیای فلات ایران میپردازیم سپس به نوع نژاد ایرانیان سرکی میکشیم

وکم کم به پادشاهیها وحوادثی که دراین مرزپرگهراتفاق افتاده میرسیم.

باشد که دراین راه اهورامزدا مرایاری نماید.

ایران

آیا میدانید چرابه کشورما ایران می گویندومنظورازایران وایرانی چیست؟

کشورایران مابین درهای رود سند درمشرق ورود دجله درمغرب اراضی مرتفعی

است که بطورکلی آن را فلات ایران میگویند.

کشورایران درقسمت غربی ومعظم این اراضی مرتفع است وجزء شرقی آن عبارت

است ازافغانستان و بلوچستان.

حوزه غرب که تقریبا سه پنجم ایران است ومنقسم به چندین حوزه کوچکتراست درغرب

ولایت سیستان بحوزه شرقی که همان سیستان باشد متصل میگردد.

ارتفاع فلات ایران درکرمان ونیزشیرازاز5000 پا ودرناحیه معظم شمالی یعنی تهران

ومشهد از3000 پا متجاوزاست.درصورتیکه تبریزکه درمنتها ی شمال غربی واقع است

بیشتراز4000 پا ارتفاع دارد.

درسمت غرب کشورایران محدود به دره های دجله وفرات است.

درقسمن جنوب غربی ایران دره پرنعمت کارون واقع است که درحال حاضرخوزستان

نامیده می شود واولین قسمت خاک ایران بوده وبنام ایلام چندین قرن قبل ازاینکه اقوام

آریایی بعرصه ظهوربیایند دارای تمدن بوده است.

درطرف جنوب ایران فلات ایران شامل ایالات کرمان و فارس(پارس)متوجه رشته

باریک پستی ازخاک است که درکنارخلیج فارس(پارس)میباشد ومعروف است به گرمسیر.

درقسمت مرکزی سرحدات شمالی ولایت پرنعمت دریایی مازندران وگیلان بین جبال البرز

ودریای خزر(کاسین)واقع واختلاف کلی با قسمت مرتفع ایران است.

درگوشه شمال غربی کوه باشکوه آرارات واقع است که محل اتصال ممالک روس و ترکیه

وایران است.

بجزرشته کوههای البرزرشته کوههای زاگرس نیزدرایران وجود دارد.

کوههای زاگرس ازشمال غربی به جنوب شرقی ممتد است ومتجاوزاز1000 کیلومترطول

و200 کیلومترعرض دارد.

ارتفاع این سلسله جبال به 1000 تا 1700 مترمیرسد وتسامل چینهای موازی متعدد و

دره های که 50 تا 100 کیلومترطول و10 تا 20 کیلومترعرض دارند میباشند.

بطورکلی میتوان گفت نجد ایران مثلثی است بین دوفرورفتگی:خلیج پارس درجنوب و

دریایی کاسپین درشمال وآن به منزله پلی بین آسیای مرکزی وآسیای غربی تشکیل

برآمدگیهای میدهد که جلگه های آسیای داخلی رابه نجدهای آسیای صغیرواروپا متصل

میکند.

این وضع جغرافیای وظیفه تاریخی را که فلات مرکزی درطی هزاران سال تاریخ بشریت

ایفا کرده است توضیح میدهد.

افکاروآداب ترقیات دینی وصنعتی که درایران پدید آمده آثارخودرادرتمدنهای ممالک

بیگانه باقی گذاشته است.


+ نوشته شده در  یکشنبه ششم آذر 1390ساعت 10:59 قبل از ظهر  توسط ا.پ | 


* : کوروش بزرگ ازتباردوخاندان ماد وهخامنشی بود.

مادرش ماندانا دخترپادشاه ماد وپدرش کمبوجیه اول حاکم منطقه پارس بود.

کوروش پس ازاتحاد دوسلسله ماد وپارس به پادشاهی ایران رسید وفتوحات بسیاری

کرد.

اوپس ازازدواج با کاسندان صاحب دو پسربه نامهای کمبوجیه وبردیا ودودختر به

نامهای آتوسا وآرتیستون(به روایتی دیگرروکسانا)گردید.

پس ازکوروش پسربزرگش کمبوجیه دوم به سلطنت رسید.کمبوجیه بعدازتسخیرمصر

ودرراه بازگشت به ایران درحادثه ای فوت کرد وداریوش که عموزاده کوروش و

ازسرداران بزرگ سپاه محسوب میشد.حکومت رادردست گرفت.

داریوش سپس با دختر بزرگ کوروش یعنی آتوسا ازدواج کرد که حاصل این ازدواج

پسری به نام خشایارشا بود.

      


+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم آبان 1390ساعت 11:59 قبل از ظهر  توسط ا.پ | 

* : طبق روایات و مشاهدات جهانگردان اروپایی(اوایل قرن

19 میلادی)بالای این نقش کتیبه ای به خط میخی وبا مضمون:

منم کوروش هخامنشی حک شده بود که بعدها توسط اشخاص

ناشناس تخریب شده است.

روی سراین شخص نوعی تاج مصری همراه دوشاخ(شبیه شاخ

قوچ)دیده می شود.

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم آبان 1390ساعت 3:39 بعد از ظهر  توسط ا.پ | 

* : بودن کتابخانهای بزرگ درروزگارهخامنشیان دراستخر.کهندژ.شاه اردشیر

وشپیگان نشان دهنده ی آموزش وپرورش سازمان یافته دراین شاهنشاهی جهانی است.

درآن روزگار درزمینه های پزشکی..ستاره شناسی..تاریخ نویسی..دانش دریایی وجغرافیایی

مهندسی سازه وراه سازی روی خشکی ودریا..آیین های کشورداری وسیاست مداری..

فلسفه..دادگستری..دارایی..حسابداری..مالیاتی..فرش..گیاه شناسی..رنگ شناسی..

نقاشی..کیمیا..دام پروری..دام پزشکی..محاسبات دقیق ریاضی وفنی ومهندسی..معماری و

هنر..ذوب فلزات..جنگ افزارسازی..ودها دانش دیگر.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم مهر 1390ساعت 11:8 قبل از ظهر  توسط ا.پ | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
هفته دوم دی 1392
هفته سوم آذر 1392
هفته چهارم آبان 1392
هفته سوم آبان 1392
هفته چهارم دی 1390
هفته اوّل آذر 1390
هفته سوم آبان 1390
هفته دوم آبان 1390
هفته چهارم مهر 1390
هفته چهارم شهریور 1390
هفته اوّل شهریور 1390
هفته دوم مرداد 1390
هفته چهارم تیر 1390
هفته چهارم خرداد 1390
هفته دوم خرداد 1390
هفته اوّل خرداد 1390
هفته دوم اسفند 1389
هفته اوّل اسفند 1389
هفته دوم دی 1389
هفته اوّل دی 1389
هفته چهارم آذر 1389
هفته اوّل آذر 1389
هفته چهارم شهریور 1389
هفته سوم شهریور 1389
هفته دوم مرداد 1389
هفته سوم تیر 1389
هفته دوم خرداد 1389
هفته اوّل خرداد 1389
هفته چهارم اردیبهشت 1389
هفته دوم اردیبهشت 1389
هفته اوّل اردیبهشت 1389
هفته سوم اسفند 1388
هفته دوم اسفند 1388
هفته چهارم بهمن 1388
هفته سوم بهمن 1388
هفته دوم بهمن 1388
آرشيو
آرشیو موضوعی
ایرانبان
تاریخی
مطالب تاریخی درباره ایران باستان
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM